UA

Crida Borsa de Treball de monitores/monitors de l’Escola d’Estiu de la UA 2022 y 2023

La crida es realitzarà per via telefònica. En cas de no poder contactar amb la persona a la qual li corresponga l'oferta, se li enviarà notificació escrita a través de correu electrònic i se li concedirà el termini de un dia hàbil a partir de la citada notificació perquè manifeste la seua acceptació o rebuig. Transcorregut el citat termini sense contestar a la crida, s'entén que decau el seu dret a participar en les edicions 2022 y 2023 de l'Escola d'Estiu.

Si una vegada iniciada l'Escola d'Estiu, per raons d'urgència, fera falta dur a terme una nova crida, el mateix es realitzarà per via telefònica. Si no s'aconseguira contactar per aquest mitjà al candidat, es dirà al següent candidat, i així successivament.

Rebuig de l'oferta

La persona que injustificadament rebutge l'oferta de treball causarà baixa en la Borsa de Treball havent-se-li d'informar prèviament de tal conseqüència i sent efectiva quan conste la mateixa per escrit.

Es consideraran motius justificats de rebuig de l'oferta, per la qual cosa no donaran lloc a baixa en la Borsa les circumstàncies següents, que hauran de ser acreditades per l'interessat:

a) Estar treballant quan es realitze l'oferta, per al que s'haurà de presentar informe de vida laboral.

b) Patir malaltia o estar en procés de recuperació de malaltia o accident, justificant-se mitjançant la presentació de l'oportú informe mèdic.

c) Estar en alguna situació de les quals, per embaràs, part o adopció, acolliment o malaltia greu d'un familiar estan contemplades per la normativa en vigor a l'efecte de permisos o llicències.

d) Qualsevol altre motiu, degudament acreditat, considerat prou justificatiu del rebuig de l'oferta per part de la Direcció de la Fundació.

 

Compartir en...

Fundació General de la Universitat d'Alacant


Edifici Germá Bernácer (soterrani)
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 90 98 00
Email: uafg@ua.es

Agència de Colocació autoritzada amb el nº 1000000006.

Per a més informació: uafg@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: informatica@uafg.es

© Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) - CIF: G53738308

 

 

Aquesta web utilitza cookies…+info