UA

Estatuts de la Fundació General de la Universitat d'Alacant

TÍTOL PRIMER
DISPOSICIONS GENERALS

Art. 1º.- Denominació i naturalesa

Amb la denominació Fundació General de la Universitat d'Alacant, Fundació de la Comunitat Valenciana es constitueix una fundació de caràcter educatiu, cultural, científic, social, esportiu, sanitari i de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de la investigació i altres de naturalesa anàloga.

La Fundació té la condició de mitjà propi i servei tècnic de la Universitat d'Alacant, i pot assumir comandes de gestió per a la realització d'actes de qualsevol naturalesa en relació amb matèries de caràcter educatiu, cultural, científic, social, esportiu, sanitari i de cooperació al desenvolupament, de defensa del medi ambient, de foment de la investigació i altres de naturalesa anàloga que contribuïsquen a la consecució dels fins propis de la Universitat d'Alacant.

Les comandes de gestió seran d'execució obligatòria per a la Fundació i comportaran la potestat per a l'òrgan que confereix l'encàrrec de dictar les instruccions necessàries per a executar-les.

Art. 2º.- Personalitat i capacitat

La Fundació adquirirà personalitat jurídica des de la inscripció de l'escriptura pública de la seva constitució en el corresponent Registre de Fundacions.

Art. 3º.- Règim

La Fundació es regirà per la voluntat del fundador, pels Estatuts i normes que en interpretació i desenvolupament dels mateixos estableixi el Patronat, i en tot cas per les disposicions legals vigents.

Art. 4º.- Domicili

Domicili de la Universitat d'Alacant

Campus de San Vicente del Raspeig
Ap. 99 E-03080 ALACANT

Art. 5º.- Àmbit d'Actuació

En el territori de la Comunitat Autònoma Valenciana l'actuació es circumscriu als col·lectius de persones que formen la Comunitat Universitària o que a través dels òrgans de govern de la Universitat d'Alacant es proposin.

TÍTOL SEGON
OBJECTE i BENEFICIARlS

Art. 6º.- Fins y Activitats

La fundació té per objecte cooperar al compliment dels fins pròpies de la Universitat d'Alacant, contribuint per a això a la millora de les seves prestacions de transmissió de sabers, d'investigació i formació humana integral; i més en particular, l'adjudicació de beques d'estudis, la creació de premis d'índole cultural i professional; la dotació de material científic; la realització de programes efectius d'assistència social a la comunitat universitària, i la celebració de seminaris, jornades, cursos conferències i altres accions pròpies de matèria universitària.

Art. 7º.- Beneficiaris

Seran potencials beneficiaris de la Fundació els assenyalats en l' art. 5º.

TÍTOL TERCER
GOVERN DE LA FUNDACIÓ

SECCIÓ I - DEL PATRONAT

Art. 8º.- Òrgans de govern

L'Administració, el govern i la representació de la Fundació corresponen, de conformitat amb l'establert en els presents Estatuts, al Patronat, al Comitè Executiu, al President del Patronat i al Director de la Fundació.

Art. 9º.- Composició del Patronat

El Patronat estará compost per:

 • A) Membres nats, que seran: 1º) El Rector, que actuarà com President; 2º) un Vicerector, designat a tal fi pel rector, que ostentarà la Vicepresidència; 3º) El President del Consell Social; 4º) El President del Consell d'Alumnes; 5º) El Gerent de la Universitat; 6º) El Secretari General, que realitzarà les funcions de Secretari de la Fundació;
   
 • B) Miembros electes: 1º) Nou representants elegits per la Junta de Govern, assignant representació a cadascun dels col·lectius que la componen: professorat, personal d'administració i serveis i alumnat.
   
 • C) Col·laboradors: Podran ser membres del Patronat persones físiques i jurídiques que destaquin per les seves actuacions en la col·laboració de la consecució de les fins d'aquesta Fundació .

Art. 10º.- Cessament i nomenament de Patrons

El cessament en el càrrec de Patrons es produirà per la concurrència d'alguna o vàries de les causes establertes legalment.

Produïda una vacant, el Patronat designarà, de conformitat amb les regles establertes en els presents Estatuts i amb la legislació vigent, la persona per a ocupar la mateixa.

El nomenament es comunicarà al Protectorat en la forma establerta per la normativa vigent.

Art. 11º.- Obligacions del patrons

Entre altres, són obligacions dels Patrons fer que es compleixin les fins de la Fundació, concórrer a les reunions a les quals siguin convocats, ocupar el càrrec amb la deguda diligència, mantenir un bon estat de conservació i producció de béns i drets de la Fundació i complir en les seves actuacions amb el determinat en les disposicions legals vigents i en els presents Estatuts.

Art. 12º.- Caràcter Gratuït del Càrrec de Patró

Els Patrons exerciran els seus càrrecs gratuïtament, sense que en cap cas puguin rebre retribució per l'acompliment de la seva funció. No obstant tindran dret a ser reemborsats de les despeses degudament justificades que l'exercici de les seves funcions els ocasioni.

Art. 13º.- Organització del Patronat

 • President d'Honor: El molt Honorable President de la Generalitat Valenciana
   
 • President: El Rector
   
 • Vicepresident: Un Vicerector
   
 • Vocals: Resta dels membres relacionats en l'art. 9º.
   
 • Secretari: EI secretari General

L'acompliment dels càrrecs tindrà idèntica durada a la del seu mandat.

Art. 13 bis.-

El Patronat és el màxim òrgan de govern, representació i administració de la Fundació, que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al disposat en l'Ordenament Jurídic i en els presents Estatuts.

Art. 14º.- EI President

AI President li correspon ostentar la representació de la fundació davant tota classe de persones, autoritats i entitats publiques i privades; convocarà les reunions ordinàries i extraordinàries del Patronat i fixarà l'ordre del día, les presidirà, dirigirà els seus debats i si escau executarà els acords, podent para això realitzar tota classe d'actes i signar aquells documents necessaris a tal fi.

Art. 15º.- El Vicepresident

Correspon al Vicepresident realitzar les funcions del President en els casos de vacant, absència o malaltia, podent actuar també en representació de la Fundació en aquells supòsits que així es determini per acord del Patronat.

Art. 16º.- El Secretari

Són funcions del Secretari la custòdia de tota la documentació pertanyent a la Fundació, aixecar les actes corresponents a les reunions del Patronat, expedir les certificacions i informes que siguin necessaris i totes aquelles que expressament es deleguin (13).

Art. 16 bis.- El Director

Són funcions del Director de la Fundació:

 • La preparació i proposta dels acords del Consell Executiu.
 • Executar els acordes del Patronat i del Consell Executiu.
 • Realitzar els pagaments en execució del pressupost de la Fundació.
 • La signatura per delegació del President dels contractes i documents de la Fundació en general.
 • La direcció del personal i dels serveis administratius i econòmics de la Fundació.
 • En general, l'impuls de totes les activitats de la Fundació.

Art. 17º.- Facultats del Patronat

La competència del Patronat s'estén a tot el que concerneix al govern, administració i representació de la Fundació.

Sense perjudici de les preceptives autoritzacions del Protectorat i amb caràcter purament enunciatiu i no limitatiu, seran atribucions i facultats del Patronat les següents:

 • Exercir la inspecció, vigilància i orientació de la labor de la Fundació i formular els plans de gestió i programes d'actuació de la mateixa.
   
 • Fixar les línies generals sobre la distribució i aplicació dels fons disponibles entre les finalitats de la Fundació.
   
 • Aprovar el pressupost d'ingressos i despeses de l'any següent.
   
 • Aprovar el balanç de situació i el compte de resultats, així com la memòria que els acompanyi i l'informe de desenvolupament de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica de l'exercici precedent.
   
 • Aprovar la liquidació del pressupost d'ingressos i despeses de l'any anterior.
   
 • Seleccionar als beneficiaris de les prestacions fundacionals.
   
 • Acordar el canvi de domicili, tramitant la modificació d'Estatuts exposada en l'article 24 d'aquests Estatuts i amb subjecció a l'article 27 de la Llei 30/1994.
   
 • Obrir el procediment de liquidació de la Fundació, sota el control del Protectorat, en els casos establerts en els articles 30 i 31 de la Llei 30/1994.
   
 • Acceptar, si escau, donacions i llegats i acceptar herències a benefici d'inventari. Si es pretén efectuar l'acceptació amb càrregues en el cas de les donacions o llegats o sense benefici d'inventari en les herències, es precisarà l'autorització del Protectorat.
   
 • Actuar com titular de tots els béns i drets que integren el patrimoni de la FUNDACIÓ, fent-los constar en el seu inventari i en el Registre de Fundacions i inscrivint-los, si escau, en els Registres corresponents.
   
 • Alienar i gravar els béns i drets de la Fundació en les condicions que contempli l'article 19 de la Llei de Fundacions.
   
 • Constituir Consells Assessors, com òrgans deliberants de la Fundació i d'assessorament i consulta del Patronat. Estaran integrats per aquelles persones físiques i jurídiques designades pel patronat, a proposta del seu President, per raó dels mèrits arribats en el desenvolupament de les fins fundacionals.
   
 • En general, quantes altres funcions degui desenvolupar per a l'admissió i govern de la Fundació, especialment les quals li vengen atribuïdes pels presents Estatuts.

Art. 18º.- Reunions del Patronat

El Patronat es reunirà anualment almenys 2 vegades a l'any. Correspon al President convocar les reunions del mateix, bé a iniciativa pròpia, bé quan el sol·liciti la desena part dels seus membres.

La convocatòria es farà arribar a cadascun dels membres almenys amb 48 hores d'antelació a la data de la seva celebració. En la mateixa es farà constar el lloc, día i hora de celebració de la reunió, i l'ordre del día.

No caldrà convocatòria prèvia quan es trobin presentis tots els Patrons i acordin per unanimitat la celebració de la reunió.

Art 18 bis.-

Les reunions del Comitè se celebraran mensualment i tindrà les següents funcions: 1º) proposta de pressupost, liquidació, balanç, comptes, memòries, plans i programes per a l'aprovació del Patronat; 2º) la realització de quants actes d'administració siguin precisos per a la conservació dels béns afectes al compliment de les fins fundacionals, així com la correcta inversió dels béns i drets que componen la dotació fundacional, així com de les rendes i altres ingressos per al millor compliment; 3º) acceptació d'herències, donacions i llegats sense càrrega; 4º) l'exercici dels drets que corresponguin a la Fundació com titular de valors mobiliaris; 5º) per delegació del Patronat, l'aprovació d'actes i contractes de qualsevol tipus per a la millor realització de les fins de la Fundació; 6º) nomenament d'apoderats amb les limitacions legals.

Art. 19º.- Forma de deliberar i prendre els acords

Per a la vàlida constitució del Patronat es requerirà la presència del President i del Secretari, o si escau de qui els substitueixen, i de la meitat almenys dels seus membres, en primera convocatòria, i en segona convocatòria mitja hora més trigui quan estiguin presents com a mínim 3 patrons. Les reunions seran dirigides pel president. Els acords s'adoptaran per majoria de vots dels patrons presents, salvo en aquells casos que la legislació vigent estableixi una majoria qualificada. Cada patró deurà tenir un vot, sense que cabi un patró sense dret al mateix. De les sessions del Patronat s'aixecarà pel secretari la corresponent acta, que deurà ser subscrita i aprovada per tots els membres presents en la reunió.

Art. 19 bis.-

Per a la vàlida constitució del Comitè, hauran de concórrer el President o el Vicepresident, en cas que ostenti delegació per a això, el Secretari i la meitat, almenys, dels seus membres, en primera convocatòria, i, en tot cas, President, Vicepresident i un dels restants membres en segona.

Art. 20º.- Obligaciones del Patronato

En la seva actuació el Patronat deurà ajustar-se al preceptuado en la legislació vigent i a la voluntat del fundador manifestada en aquests Estatuts. El Patronat rendirà comptes al Protectorat, presentarà pressupostos i sol·licitarà les necessàries autoritzacions de conformitat amb la normativa vigent. La selecció del personal al servei de la Fundació es realitzarà d'acord amb els principis establerts en els articles 23.2 i 103.3 de la Constitució.

SECCIÓ II - DE LA GESTIÓ

Art. 21º.- Patrimoni Fundacional

El capital fundacional estarà integrat per tots els béns i drets que constitueixen la dotació de la Fundació i per aquells altres que en endavant s'aportin a la mateixa amb aquest caràcter.

Art. 22º.- Composició del Patrimoni

El Patrimoni de la Fundació pot estar constituït per tota classe de béns i drets susceptibles de valoració econòmica. La Fundació figurarà com titular de tots els béns i drets que integren el seu patrimoni, per a això s'inscriuran els mateixos en els Registres Públics corresponents, i s'inclouran en l'inventari de béns de la fundació.

Art. 23º.- Del finançament

La Fundació, per al desenvolupament de les seves activitats es finançarà amb els recursos que provinguin del rendiment del seu patrimoni i, si escau , amb aquells altres procedents de les ajudes, subvencions o donacions que rebi tant de persones o entitats públiques com privades.

Art. 24º.- De l'Administració

Queda facultat el Patronat per a l'administració i disposició del patrimoni de la Fundació, de conformitat amb el que aconselli la conjuntura econòmica de cada moment i sense perjudici de sol·licitar les degudes autoritzacions del Protectorat.

La Fundació aplicarà els seus recursos al compliment de les diverses fins fundacionals que persegueixi, d'acord amb els percentatges establerts legalment i en la proporció que per a cada exercici determini el Patronat a l'elaborar i aprovar els corresponents pressupostos anuals.

Art. 25º.- Règim Financer

L'exercici econòmic coincidirà amb l'any natural. En la gestió econòmic-financera, la Fundació es regirà d'acord amb els principis i criteris generals determinats en la normativa vigent.

Art. 26º.- Rendició de comptes. Pressupostos

Es confeccionarà per a cada exercici el pressupost corresponent, en el qual es recolliran, amb claredat, els ingressos i despeses, que deuran ser aprovats pel patronat. Així mateix deurà aprovar-se al liquidació del pressupost i comptes relatius a l'exercici anterior.

Igualment el Patronat elaborarà i aprovarà una memòria expressiva de les activitats fundacionals i de la gestió econòmica, que inclourà el quadre de finançament, així com de l'exacte grau de compliment de les fins fundacionals. De la mateixa manera la memòria reflectirà totes aquelles incidències que la legislació aplicable exigeixi.

Tant els pressupostos com els comptes i les memòries corresponents es remetran al Protectorat per al seu examen, comprovació de la seva adequació a la normativa vigent i dipòsit, dintre dels terminis marcats en la legislació vigent.

TÍTOL CUART
DE LA MODIFICACIÓ, FUSIÓ O EXTINCIÓ

Art. 27º.- Per acord del Patronat podran ser modificats els presents Estatuts, ajustant-se per a això a les causes, quòrum, majories i procediments establerts en la legislació vigent.

Art. 28º.- La Fundació té durada il·limitada, no obstant el Patronat podrà proposar la seva fusió a altra Fundació o acordar la seva extinció, en els termes fixats per la legislació vigent.

En cas d'extinció, als béns se'ls donarà la destinació que el Patronat determini, d'acord amb l'ordenat per la normativa vigent, aplicant-se el remanent a la realització de fins d'interès general anàlegs.

 

Aprovat pel Consell de Govern de la Universitat d'Alacant el 22 de desembre de 2000.
Text Refós elevat a públic en virtut d'escriptura pública de 20 de juliol de 2011.
Incorpora les modificacions elevades a públic en virtut d'escriptura pública de 25 de febrer de 2003 i escriptura pública de 21 de juny de 2011.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Fundació General de la Universitat d'Alacant


Edifici Germá Bernácer (soterrani)
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 90 98 00
Fax: +34 965 90 98 10
Email: uafg@ua.es

Agència de Colocació autoritzada amb el nº 1000000006.

Per a més informació: uafg@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: informatica@uafg.es

© Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) - CIF: G53738308

 

 

Aquesta web utilitza cookies…+info