UA
Logotip Intranet Logotip Facebook Logotip Twitter Logotip RSS Icona de correu electrònic Icona de codi QR

Bases de la convocatòria de la borsa de treball de la Fundació General de la Universitat d'Alacant per a ocupar llocs de monitores/monitors de l’Escola d’Estiu de la Universitat d’Alacant (2022 y 2023)

(Nº Exp.: 1/2022)

La Fundació General de la Universitat d'Alacant (la Fundació), tenint en compte els principis rectors d'accés a l'ocupació pública previstos en l'article 55 de la Llei de l'estatut bàsic de l'empleat públic[1], i de conformitat amb la Resolució rectoral de 6 d'abril de 2017, en virtut de la qual la Universitat d'Alacant encarrega a la Fundació la gestió de l'Escola d'Estiu, CONVOCA una borsa de treball per a cobrir temporalment llocs de treball amb el perfil que s'inclou.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1ª. Lloc de treball: Monitora/monitor d'Escola d'Estiu.

2ª. Jornada: l'horari es concretarà segons les necessitats de l'organització entre les 8 i les 15 hores.

3ª. Duració del contracte: del 27 de juny al 29 de juliol de 2022.

4ª. Retribució corresponent a temps complet:

 • Monitora/monitor 1.000 € nets
 • Monitora/monitor de suport a xiquetes/xiquets discapacitades/tats: 1.100 € nets

D'acord amb l'organització de les activitats, la Fundació es reserva la possibilitat de contractar a temps parcial. En aquest cas, la retribució serà proporcional al nombre d'hores contractades.

5ª. Requisits del personal aspirant:

 • D'acord amb el que preveu la Llei 26/2015, de 28 de juliol, de modificació del sistema de protecció a la infància i a l'adolescència, tenir la certificació negativa del Registre Central de Delictes Sexuals de no haver sigut condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i la indemnitat sexual que inclou l'agressió i l'abús sexual, l'assetjament sexual, l'exhibicionisme i la provocació sexual, la prostitució i l'explotació sexual i la corrupció de menors, i també per tracta d'éssers humans.
 • Tenir la nacionalitat espanyola o d'algun dels Estats membres de la Unió Europea.
 • Acreditar un coneixement adequat de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana per a l'exercici del lloc de treball.
 • Tenir complits 18 anys i no excedir l'edat màxima de jubilació forçosa.
 • Tenir les capacitats i les aptituds físiques i psíquiques que siguen necessàries per a l'exercici de les funcions o les tasques corresponents.
 • No haver sigut separada o separat mitjançant expedient disciplinari, ni trobar-se en inhabilitació absoluta o especial.

6ª. Objecte/Funcions:

Col·laborar en les activitats d'índole esportiva, cultural, temps lliure, etc. que es programen en cadascuna de les edicions de l'Escola d'Estiu.

7ª. Sistema de selecció i baremació:

Les persones sol·licitants hauran d'aportar, a través del formulari de sol·licitud publicat en la pàgina web de la Fundació, còpia escanejada de la certificació oficial dels aspectes que consideren, tenint en compte els elements següents per a la seua valoració:

 • Estudis: es valoraran els estudis de titulacions oficials (finalitzades i/o en curs) afins a les activitats que es desenvoluparan a l'Escola d'Estiu (fins a 4 punts).
  En el cas d'estudis en curs, serà requisit indispensable haver superat almenys 100 crèdits de la titulació.
 • Experiència laboral en activitats relacionades amb l'objecte de la convocatòria (fins a 1,5 punts).
 • Experiència laboral en l'Escola d'estiu de la UA (fins a 1,5 punts).
 • Coneixement d'idiomes (fins a 2 punts).
 • Formació complementària en matèries relacionades amb la convocatòria (fins a 1 punt).

8ª. Confecció de la borsa i obligacions

Finalitzada la fase del sistema de selecció, es publicarà la relació del personal que formarà la Borsa de Treball ordenada de manera descendent per la puntuació total obtinguda per cada candidata o candidat.

La borsa tindrà una vigència de 2 anys corresponent a les edicions de l'Escola d'Estiu 2022 i 2023. La vigència de la borsa podrà ser prorrogada anualment de manera tàcita fins al màxim de temps que dure l'encàrrec de gestió de l'Escola d'Estiu a la Fundació.

A la vista dels resultats de l'aplicació del sistema de selecció, i en cas d'evidenciar-se la inadequació dels mèrits de les o els aspirants al perfil i objectiu de la convocatòria, es podran excloure motivadamente de la relació del personal que formarà part d'aquesta borsa.

Les persones seleccionades tindran com a obligació, segons se'ls demane posteriorment:

 • Assistir a les reunions programades per al desenvolupament d'aquestes activitats.
 • Col·laborar en les activitats extraordinàries que es facen conjuntament amb l'Escola i en l'organització de les entrades i les eixides de les xiquetes i els xiquets.
 • Ajustar-se al programa d'activitats en l'àrea corresponent respectant en tot moment el codi d'ètica i conducta en l'esport de la UA disponible en:
  https://web.ua.es/unidad-igualdad/0-documentos/voluntariado/folleto-etico-deporte-castellano.pdf

9ª. Presentació de sol·licituds:

Les sol·licituds estan disponibles en la pàgina web de la Fundació www.uafg.ua.es/va/borsa-treball-monitors-escola-estiu-ua/2022 i podran presentar-se a través de la mateixa pàgina web a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria fins al 4 de febrer de 2022 inclòs.

En la sol·licitud telemàtica s'adjuntarà, en format PDF o JPG:

 • Fotocòpia escanejada del DNI. Les o els aspirants que no tinguen la nacionalitat espanyola hauran de presentar fotocòpia del NIE, o si no tenen, fotocòpia del passaport o d'un altre document del país d'origen que acredite la identitat, l'edat i la nacionalitat.
 • Estudis: títol oficial o equivalent i/o en defecte d'açò, document acreditatiu d'estudis en curs amb indicació dels crèdits superats. En aquest últim cas, serà requisit indispensable haver superat almenys 100 crèdits de la titulació en curs.
 • Experiència laboral: informe de vida laboral expedit per la Tresoreria General de la Seguretat Social.

  Amb la finalitat de baremar l'experiència laboral dels aspirants exclusivament en activitats relacionades amb l'objecte de la convocatòria, es requereix als mateixos que emplenen un document aclaridor de l'informe de vida laboral aportat (model disponible en https://www.uafg.ua.es/uploads/varios/doc-informe-vida-laboral.docx) i ho remeten a través del formulari d'enviament. La Fundació verificarà la informació subministrada segons les dades reflectides en l'informe de vida laboral.
   
 • Coneixements de valencià: certificat expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià, la Comissió Interuniversitària d'Estandardització d'Acreditacions de Coneixements de Valencià (CIEACOVA) o equiparats per la normativa vigent.
   
 • Coneixements d'altres llengües: certificats que reconeix la UA per a acreditar nivells de llengües estrangeres segons el que estableix la taula d'equivalències.
   
 • Formació complementària: certificats del/s curs/cursos relacionat/s amb l'objecte de la convocatòria. Certificat en el qual consten el títol del curs o els cursos, la duració en hores i la data de realització d'aquests.
   
 • Certificat de delictes de naturalesa sexual actualitzat.

  Aquest certificat podrà sol·licitar-se per internet a través de la seu electrònica del Ministeri de Justícia (https://sede.mjusticia.gob.es/va/tramites/certificado-registro-central) o de manera presencial en la seu de la Subdelegació del Govern a Alacant (plaça de la Muntanyeta 6, 03001 Alacant) o en altres organismes públics autoritzats.

  La Fundació es reserva el dret a sol·licitar la renovació del citat certificat en el moment de la signatura del contracte i en les diferents convocatòries de l'Escola d'Estiu en les quals tinga l'encàrrec de gestió.

En qualsevol moment del procés, es podrà sol·licitar al personal aspirant la presentació dels originals dels documents presentats i, si és el cas, de la traducció d'aquests per intèrpret jurat.

10ª. Relació de persones admeses i excloses:

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publicarà la relació provisional de persones admeses i excloses. A partir de l'endemà de la publicació les persones interessades tindran un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de possibles esmenes. Transcorregut aquest termini es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses.

11ª. Comissió de Selecció:

La Comissió encarregada de resoldre la convocatòria estarà formada per sis membres: tres a proposta de la Fundació, que presidirà la Comissió i exercirà la secretaria; i tres a proposta del Vicerectorat de Cultura, Esport i Extensió Universitària.

La Comissió vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i d'igualtat d'oportunitats i de tracte entre dones i homes.

12ª. Protecció de dades de caràcter personal:

De conformitat amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de 2018, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals, les dades aportades pels aspirants seran tractats per la Fundació General de la Universitat d'Alacant en qualitat de responsable del tractament, amb la finalitat de gestionar la borsa de monitoras/monitors, i sota la legitimació del consentiment del/la interessat/a en emplenar el formulari de sol·licitud. Les dades necessàries per al correcte funcionament de la borsa podran ser cedits a la Universitat d'Alacant. L'aspirant pot conèixer la informació addicional relacionada en el propi formulari d'inscripció i exercir els seus drets a través del següent enllaç: www.uafg.ua.es/va/proteccio-de-dades

13ª. Notificacions a les persones aspirants:

A l'efecte de notificació a les o els aspirants, les publicacions detallades en aquestes bases, així com la informació d'altres actes que es deriven de la present convocatòria i que requerisquen publicació, es realitzaran en l'adreça de la pàgina web de la Fundació: www.uafg.ua.es

Sant Vicent del Raspeig, 20 de gener de 2022

LA DIRECTORA

Sgt.: Lucía Gomis Catalá


[1] D'acord amb la Disposició Addicional 1ª del RD Legislatiu 5/2015 de 30 d'octubre pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, els principis de l'article 55 seran aplicables a les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local.

Compartir en...Compartir en Facebook Compartir en Twitter

Fundació General de la Universitat d'Alacant


Edifici Germá Bernácer (soterrani)
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 90 98 00
Email: uafg@ua.es

Agència de Colocació autoritzada amb el nº 1000000006.

Per a més informació: uafg@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: informatica@uafg.es

© Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) - CIF: G53738308

 

 

Aquesta web utilitza cookies…+info