UA

Canal Antifrau de la Fundació General de la UA

Reglament pel qual es crea i regula el canal intern de denúncies antifrau de la Fundació General de la Universitat d'Alacant aprovat pel Comitè Executiu de la Fundació el 8 de juny de 2023

El Canal Antifrau de la Fundació General de la Universitat d'Alacant constitueix un instrument de comunicació a l'abast del personal de la Fundació i altres persones que tinguen relació directa o indirecta amb ella (proveïdors, prestadors de serveis externs, estudiants en pràctiques, etc.), per a facilitar, de forma identificada o anònima, qualsevol informació relativa a conductes contràries a la legalitat i als principis o regles ètiques i de bon govern, així com aquells fets que puguen constituir una infracció penal o implicar la materialització d'un risc de tal naturalesa.

Les comunicacions realitzades a través del Canal Antifrau s'han de referir a fets, accions o omissions dins de l'àmbit d'actuació de la Fundació General de la Universitat d'Alacant.

Facilitar la presentació de denúncies.

Garantir la confidencialitat del denunciant.

Servir d'eina perquè es puguen complir diverses de les funcions principals de l'Agència Valenciana Antifrau:

 • La investigació de possibles casos d'ús o destinació irregular de fons públics i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i submissió plena a la llei i al dret.
 • L'alerta en relació amb conductes del personal al servei de les entitats del sector públic que comporten l'ús o abús en benefici privat d'informacions que tinguen per raó de les seues funcions o que tinguen o puguen tenir com a resultat l'ús o la destinació irregular de fons públics o de qualsevol altre aprofitament contrari a l'ordenament jurídic.
 • La investigació dels actes o les omissions que pogueren ser constitutius d'infracció administrativa, disciplinària o penal i, en funció dels resultats de la investigació, instar la incoació dels procediments que corresponga per a depurar les responsabilitats que pogueren correspondre.

Les comunicacions s'han de referir a accions o omissions que es produïsquen en l'àmbit de la Fundació General de la Universitat d'Alacant per l'actuació de :.

 • Qualsevol membre de la plantilla de la Fundació.
 • Institucions o empreses que contracten o que col·laboren amb la Fundació, quan així ho dispose el contracte o conveni corresponent o l'aproven els seus òrgans de govern, en les seues relacions amb la Universitat i amb les persones, en el marc de l'execució del contracte corresponent.
 • Les persones i les entitats que reben ajudes o subvencions de la Fundació, quan així ho dispose el conveni o les bases reguladores, en el marc de l'actuació subvencionada.

A tall d'exemple, es pot informar sobre les següents conductes:

 • Ús o destinació il·legal de fons públics.
 • Desviament de subvencions a finalitats alienes a aquells per als quals s'han atorgat.
 • Irregularitats en la contractació pública.
 • Arbitrarietats que determinen un accés desigual a béns, subvencions i gestió de serveis públics.
 • Aprofitament particular i arbitrari de béns i instal·lacions públiques.
 • Conflictes d'interès, incompliments del deure d'abstenció i de la normativa d'incompatibilitats.
 • Acceptació de regals o de tractes de favor per part del personal de la Fundació relacionats amb l'exercici de les seues funcions.
 • Ús en benefici privat d'informacions obtingudes en l'exercici de funcions de gestió pública.
 • Falta de transparència i qualsevol forma d'obstaculització en l'accés a la informació pública.

Aquest Canal, no pot actuar davant fraus de naturalesa privada o que no estiguen en l'àmbit d'actuació de la Fundació General de la Universitat.

Per a poder donar tractament a la comunicació, aquesta haurà de contenir uns elements mínims que porten a l'inici del corresponent procediment per part de l'òrgan encarregat del control, gestió i seguiment de les comunicacions rebudes. Per tant, els requisits mínims que haurà de contenir seran els següents:

 • Identificació de l'informant, que haurà de ser tractada amb la deguda confidencialitat, i sobre la qual, en tot cas, caldrà complir amb la normativa aplicable en matèria de protecció d'informants i de protecció de dades de caràcter personal. No obstant això, es podran rebre comunicacions anònimes, estant obligat l'Òrgan de control, gestió i seguiment a iniciar l'expedient corresponent.
 • Descripció detallada del fet o situació sospitosa, indicant, en la mesura que siga possible:
  • En què consisteix la conducta o situació potencial o actualment irregular.
  • Possibles persones implicades.
  • Dates aproximades del succés.
  • Mitjans a través dels que s'ha realitzat la possible conducta il·lícita.
  • Àrea d'activitat afectada.
  • Possible impacte econòmic.
  • Altres possibles impactes en la Fundació.

Si fóra possible, s'aportaran documents o evidències dels fets.

Una vegada presentada una comunicació per mitjà del Canal, els informants obtenen de l'aplicació un justificant de recepció en el qual se'ls confirma que la comunicació ha sigut realitzada amb èxit. Aquest justificant de recepció incorpora un codi alfanumèric d'accés a un canal de comunicació confidencial.

El codi assignat quan s'accedeix al Canal és l'única forma d'accés i és responsabilitat de l'informant conservar-lo. Aquest canal segur de comunicació electrònica garanteix la confidencialitat de les comunicacions i ofereix la possibilitat de preservar l'anonimat. Permet a més mantenir la col·laboració amb l'el Òrgan gestor de la Bústia en la comprovació dels fets.

La falta de resposta als requeriments d'informació formulats a través del Canal Antifrau pot suposar l'arxivament de les actuacions.

Una vegada efectuada la comunicació, l'Òrgan gestor justificarà recepció de la mateixa a l'informant, en el cas que s'identifique, en el termini de set dies naturals a partir de l'endemà a la recepció.

Si la comunicació no reflectira les dades amb suficient claredates requerirà a l'informant a través del canal o del mitjà en el qual s'haja rebut la comunicació, perquè esmene els defectes advertits en el termini de deu dies hàbils, amb observació que, si no ho fera, es tindrà la comunicació per no admesa a tràmit.

Les actuacions s'estendran per un període màxim de tres mesos des del justificant de recepció, que podria ampliar-se a sis quan siga necessari a causa de circumstàncies específiques del cas, en particular la naturalesa i la complexitat de l'objecte dels fets informats, que puguen justificar aquesta ampliació.

En finalitzar aquesta tramitació i verificació de fets, s'emetrà  un informe de valoració, amb les conclusions i propostes que es deriven d'aquesta, que s'elevarà a Vicepresidència de la Fundació, on es formularan recomanacions amb mesures de millora en la gestió pública, o es proposarà a l'òrgan competent iniciar expedients administratius per a restaurar la legalitat alterada, l'adopció de mesures sancionadores o disciplinàries o la comunicació a la fiscalia de les conductes que puguen resultar constitutives d'il·lícit penal.

Durant tot el procés s'adoptaran mecanismes per a garantir, tant la integritat de les persones que aporten informació, com la d'aquelles que es vegen afectades pels fets o situacions als quals faça referència la mateixa.

Si del contingut de la denúncia o de l'actuat en el procediment es desprenguera que la persona que va remetre la informació poguera haver actuat de mala fe o s'apreciara intencionalitat en la comunicació de fets falsos, es promouran, si escau, les actuacions que procedisquen per a l'exigència de possibles responsabilitats, d'acord amb les disposicions aplicables.

El Canal garanteix, en tot moment, la confidencialitat de les comunicacions i la indemnitat del comunicador. Es poden facilitar les dades identificatives i de contacte o, si es prefereix, també pot fer-se la comunicació de manera anònima.

Té dues opcions per a fer la comunicació de manera anònima:

 • Utilitzant el seu navegador, però sense facilitar les dades identificatives i de contacte. En aquest cas, queda rastre de l'adreça IP des de la qual es fa la comunicació.
 • Garantint totalment l'anonimat de la comunicació en l'entorn digital (també de l'adreça IP, que pot identificar a qui navega per internet), utilitzant una xarxa d'anonimització. L'eina més utilitzada és la xarxa TOR. Com qualsevol altre navegador, per a fer ús de l'eina TOR, cal descarregar el navegador des de la pàgina https://www.torproject.org/es/download/  - Vídeo tutorial sobre com descarregar el TOR.

La xarxa TOR és bàsicament un programari gratuït i de codi obert que permet millorar la privacitat i seguretat en internet. En connectar-se a internet amb TOR, la connexió passa a través d'una sèrie de túnels xifrats, en comptes de fer-ho directament, i això dificulta rastrejar la font de la informació. Així, la identitat de la persona que es connecta està protegida.

L'ús de la xarxa TOR per a accedir al Canal és aconsellable o indispensable quan es té el convenciment o la certesa de risc, perquè garanteix l'anonimat de la persona en el moment de la recepció de la comunicació.

Es recorda que no és possible accedir a la xarxa TOR des de la Universitat i xarxes institucionals públiques. Per a poder utilitzar-ho haurà de fer-ho des del seu dispositiu personal en una xarxa externa.

Es recomana tancar la resta de navegadors i aplicacions mentre es fa ús de TOR.

Compartir en...

Fundació General de la Universitat d'Alacant


Edifici Germá Bernácer (soterrani)
Universitat d'Alacant
Carretera de Sant Vicent, s/n
03690 Sant Vicent del Raspeig
Alacant (Spain)

Tel: +34 965 90 98 00
Email: uafg@ua.es

Agència de Colocació autoritzada amb el nº 1000000006.

Per a més informació: uafg@ua.es, i per a temes relacionats amb aquest servidor web: informatica@uafg.es

© Fundació General de la Universitat d'Alacant (UAFG) - CIF: G53738308

 

 

Aquesta web utilitza cookies…+info