WEB de la Fundació General de l'Universitat d'Alacant
ESPAÑOL | VALENCIÀ
Logo UAFG
Inici - Convocatòria

Bases de la convocatòria de la borsa de treball de la Fundació General de la Universitat d'Alacant per a ocupar llocs de monitores/monitors de l’Escola d’Estiu de la Universitat d’Alacant

La Fundació General de la Universitat d’Alacant (la Fundació), tenint en compte els principis rectors d’accés a l’ocupació pública previstos en l’article 55 de la Llei de l’estatut bàsic de l’empleat públic[1], i d’acord amb el que estableix l’Encàrrec de Gestió EG/05/2017 de 6 d’abril d’acord amb el qual la Universitat d’Alacant encarrega a la Fundació la gestió de l’Escola d’Estiu, CONVOCA una borsa de treball per a cobrir temporalment llocs de treball amb el perfil que s’inclou.

BASES DE LA CONVOCATÒRIA

1a. Lloc de Treball: Monitora/monitor d’Escola d’Estiu.

2a. Jornada: l’horari es concretarà segons les necessitats de l’organització entre les 8 i les 16 hores.

3a. Duració del contracte: del 26 de juny al 28 de juliol del 2017.

4a. Retribució corresponent a temps complet:

D’acord amb l’organització de les activitats, la Fundació es reserva la possibilitat de contractar a temps parcial, en aquest cas, la retribució serà proporcional al nombre d’hores contractades.

5a. Requisits del personal aspirant:

6a. Objectiu/funcions

7a. Sistema de selecció i còmput:

Les persones sol·licitants hauran d’aportar còpia escanejada de la certificació oficial dels aspectes que consideren, tot tenint en compte els elements següents per a la valoració:

8a. Confecció de la borsa i obligacions

Finalitzada la fase del sistema de selecció, es publicarà la relació del personal que formarà la Borsa de Treball identificada per cada activitat de les exposades en l’objectiu de la convocatòria, ordenada de forma descendent per a la puntuació total obtinguda per cada candidata o candidat.

La borsa tindrà una vigència de 2 anys corresponent a les edicions de l’Escola d’Estiu 2017 i 2018. La vigència de la borsa podrà ser prorrogada anualment de manera tàcita fins al màxim de temps que dure l’encàrrec de gestió de l’Escola d’Estiu a la Fundació.

A la vista dels resultats de l’aplicació del sistema de selecció, i en cas d’evidenciar-se la inadequació dels mèrits de les aspirants o dels aspirants al perfil i objectiu de la convocatòria, es podran excloure motivadament de la relació del personal que formarà part d’aquesta borsa.

Les persones seleccionades tindran com a obligació, segons se’ls demane amb posterioritat:

9a. Presentació de sol·licituds:

Les  sol·licituds estan disponibles en la següent adreça de la pàgina web de la Fundació: http://www.uafg.ua.es i podran presentar-se a través de la mateixa pàgina web en el termini de 10 dies hàbils a partir del següent al de publicació d’aquesta convocatòria en la pàgina web de la Fundació (del 12 d'abril al 4 de maig inclusivament).

A la sol·licitud telemàtica s’adjuntarà en format PDF:

La Fundació es reserva el dret a sol·licitar la renovació dels citats certificats en les diferents convocatòries d'Escola d'Estiu en les quals tinga l'encàrrec de gestió.

10a. Relació de persones admeses i excloses:

Finalitzat el termini de presentació d’instàncies, es publicarà la relació provisional de persones admeses i excloses. A partir de l’endemà de la publicació les persones interessades tindran un termini de 5 dies hàbils per a la presentació de possibles esmenes. Transcorregut aquest termini es publicarà la relació definitiva de persones admeses i excloses.

11a. Comissió de selecció:

La comissió encarregada de resoldre la convocatòria estarà formada per 5 membres: 2 a proposta de la Fundació, que presidirà la Comissió i exercirà la secretaria, 2 a proposta del Vicerectorat de Cultura, Esport i Llengües i 1 a proposta del Consell d’Estudiants.

El nomenament dels membres es farà públic abans de l’acte de constitució. La comissió vetlarà perquè queden garantits els principis de mèrit, capacitat i d’igualtat d’oportunitats i de tracte entre dones i homes.

12a. Protecció de dades de caràcter personal:

Les dades de caràcter personal aportades per les aspirants o els aspirants quedaran incloses en el fitxer automatitzat de Personal d’aquesta Fundació, que es compromet a no fer un ús diferent d’aquell per al qual han sigut sol·licitades. La Fundació informa així mateix, sobre la possibilitat d’exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i, si escau, d’oposició, que preveu l’article 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades que han de ser exercits, per escrit, davant de la directora de la Fundació.

13a. Notificacions a les persones aspirants:

A l’efecte de notificació de les successives resolucions com també la informació d’altres actes que requerisquen publicació i es deriven d’aquesta convocatòria, es publicaran en l’adreça de la pàgina web de la Fundació: http://www.uafg.ua.es

En aquesta mateixa adreça es troba la resta d’informació general que fa referència a la convocatòria i l’accés a tota la normativa i legislació que s’hi menciona.

 

A Sant Vicent del Raspeig, 11 d'abril de 2017

 


[1]D’acord amb la Disposició Addicional 1a del RD Legislatiu 5/2015 de 30 d’octubre pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, els principis de l’article 55 seran aplicables a les entitats del sector públic estatal, autonòmic i local.

Compartir en Facebook twitter Google+
© Universitat d'Alacant Fundació General - uafg@ua.es - XHTML 1.0 Strict - CSS - Última Actualització: 11.04.2017